DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Scholarship Exam Answer Key Std 5th

महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ कार्यालय इमारत (दुसरा व चौथा मजला) सव्र्व्हे नं. ८३२ ए. शिवाजी नगर, पुणे ४११००४.

Website: www.mscepune.in Email: mscescholarship@gmail.com

दूरध्वनी क्र. 020-26123066/67

प्रसिद्धीपत्रक

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी)

दि. १८ फेब्रुवारी, २०२४.

अंतरिम निकाल

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ५ वी), शासकीय विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा, आदिवासी विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) चा अंतरिम (तात्पुरता) निकाल मंगळवार, दि. ३० एप्रिल २०२४ रोजी


परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी फक्त आपला रोल नंबर या ठिकाणी नोंदवून आपला निकाल बघावा 


Interim Result
5th Scholarship Exam February 2024.


👆👆👆👆👆👆

या परिषदेच्या संकेतस्थळावर घोषित करण्यात आला आहे. शाळांना आपल्या विद्यार्थ्यांचा निकाल त्यांच्या लॉगीनमधून तसेच पालकांना आपल्या पाल्यांचा निकाल संकेतस्थळावर पाहता येईल.

विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करुन घ्यावयाची असल्यास संबंधित शाळांच्या लॉगीनमध्ये दि. ३०/०४/२०२४ ते १०/०५/२०२४ या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. गुणांच्या पडताळणीसाठी प्रत्येक पेपरकरीता रु. ५०/- याप्रमाणे शुल्काची रक्कम ऑनलाईन पेमेंटद्वारे भरणे आवश्यक आहे.


WhatsApp GroupJoin Now
Telegram GroupJoin Now


विद्यार्थ्यांचे नाव, आडनाव, वडिलांचे नाव, आईचे नाव, इत्यादीमध्ये दुरूस्तीसाठी दि. १०/०५/२०२४ पर्यंत संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सदर अर्ज ऑनलाईन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पध्दतीने पाठविल्यास स्वीकारले जाणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. तसेच शाळा माहिती प्रपत्रात शाळेचे क्षेत्र (शहरी/ ग्रामीण) व अभ्यासक्रमात दुरूस्ती करावयाची असल्यास शाळा मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीचे विनंती पत्र पूर्ण माहिती नमूद करून सदरचे पत्र puppsshelpdesk@gmail.com या ईमेलवर दि. १०/०५/२०२४ रोजीपर्यंत पाठविण्यात यावे.

विहित मुदतीत आवश्यक शुल्कासह ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार गुणपडताळणीचा निर्णय संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत कळविण्यात येईल. विहित मुदतीत ऑनलाईन आलेले गुणपडताळणी अर्ज निकाली काढल्यानंतर अंतिम निकाल व गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली जाईल.

उपायुक्त

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,

पुणे - ०४.

दिनांक :- ३०/०४/२०२४.

ठिकाण :- पुणे.

Also Read -

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे पूर्व उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) रविवार दि. १८ फेब्रुवारी, २०२४ 

अंतिम उत्तरसूची
प्रसिध्दीपत्रक

रविवार दि. १८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) या परीक्षेची इयत्तानिहाय, माध्यमनिहाय, पेपरनिहाय अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची दि. ०६ मार्च, २०२४ रोजी परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द अंतरिम उत्तरसूचीसंदर्भात  विहीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांवर विषय तज्ज्ञांचे अभिप्राय विचारात घेऊन परीक्षा परिषदेने 
उत्तरसूची सुधारित केली आहे. या उत्तरसूचीतील उत्तरे अंतिम समजण्यात येतील. या अंतिम उत्तरसूचीबाबत आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत व त्याबाचत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही, या अंतिम उत्तरसूचीच्या आधारे निकाल तयार करण्यात येईल. याची कृपया नांद घ्यावी.
सदर प्रसिध्दीपत्रक अंतिम उत्तरसूचीसह परिषदेच्या संकेतस्थळावरही प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

👇👇👇👇👇

⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬


संकेतस्थळाला जोडली जाण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा
☝☝☝☝☝

ठिकाण - पुणे दिनांक २७/०३/२०२४

(अनुराधा ओक)

आयुक्त,

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,

पुणे - ०४  Scholarship Exam Answer Key Std/Class 5th 

Paper 1 First language And Math Set A B C D 
Paper 2 Third language And IQ Set A B C D 

 मध्यम मराठी आणि इंग्रजी 


Medium Marathi / English  

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद,पुणे यांचे तर्फे शिष्यवृत्ती परीक्षा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी इयत्ता ५ वी  वी ची शिष्यवृत्ती परीक्षा पार पडली असून झालेल्या इयत्ता ५ वी  वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची संभाव्य उत्तर सूची pdf मध्ये देत असून या शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व पेपर क्रमांक व पेपर क्रमांक ची उत्तर सूची Answer key 2024 असून ह्या सर्व उत्तरपत्रिका संभाव्य असून अधिकृत उत्तर सूची महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषडेच्या  mscepunemaharashtra वेबसाईटवर लवकरच उपलब्ध होईल !

Scholarship Exam Answer Key Std 5th  Paper 1 And Paper 2 Set A B C D 


इयत्ता ५ वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची संभाव्य उत्तर सूची pdf मध्ये Download करण्यासाठी खालिल CLICK HERE वर Click करा किंवा टिचकी मारा 

⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬          विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करुन घ्यावयाची असल्यास संबंधित शाळांच्या लॉगीनमध्ये दि. २९/०४/२०२३ ते ०९/०५/२०२३ या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. गुणांच्या पडताळणीसाठी प्रत्येक पेपर करीता रु. ५०/- याप्रमाणे शुल्काची रक्कम ऑनलाईन पेमेंटद्वारे भरणे आवश्यक आहे.
            विद्यार्थ्याचे नाव, आडनाव, वडिलांचे नाव, आईचे नाव, शहरी / ग्रामीण, अभ्यासक्रम इत्यादी मध्ये दुरूस्तीसाठी दि. ०९/०५/२०२३ पर्यंत संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सदर अर्ज ऑनलाईन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पध्दतीने पाठविल्यास स्वीकारले जाणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.
       विहित मुदतीत आवश्यक शुल्कासह ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार गुणपडताळणीचा निर्णय संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत कळविण्यात येईल. विहित मुदतीत ऑनलाईन आलेले गुणपडताळणी अर्ज निकाली काढल्यानंतर अंतिम निकाल व गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली जाईल.


महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद,पुणे यांचे तर्फे शिष्यवृत्ती परीक्षा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी इयत्ता ५ वी  वी ची शिष्यवृत्ती परीक्षा पार पडली असून झालेल्या इयत्ता ५ वी  वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची अंतरिम ( तात्पुरती ) उत्तर सूची pdf मध्ये देत असून या शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व पेपर क्रमांक व पेपर क्रमांक ची अंतिम उत्तर सूची Final Answer key 2023 असून ह्या सर्व उत्तरपत्रिका अंतिम  असून अधिकृत अंतिम उत्तर सूची बघण्यासाठी खालील CLICK HERE वर टिचकी मारा 

Scholarship Exam Answer Key Std 5th  

Paper 1 First Language And Math Set A B C D 

Paper 2 Third Language And IQ Set A B C D 


इयत्ता ५ वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची अंतिम उत्तर सूची pdf मध्ये Download करण्यासाठी खालिल CLICK HERE वर Click करा किंवा टिचकी मारा 

Pre Higher Primary Scholarship Examination Class V Interim Provisional Result पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता पाचवीचा अंतरिम तात्पुरता निकाल

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे मार्फत पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा अर्थातच इयत्ता पाचवी दिनांक ३१ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षाचा अंतिम निकाल शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता याद्या आणि त्या अनुषंगिक माहिती मंगळवार दिनांक ३ जानेवारी २०२२ रोजी रात्री नऊ वाजता परिषदेच्या या संकेतस्थळावर पाहता येईल 
गुणवत्ता यादी  वर्ग पाचवी 

 राज्यस्तरीय  गुणवत्ता यादी State Level Merit List  

For DOWNLOAD 👉 CLICK HERE

 जिल्हास्तरीय  गुणवत्ता यादी District level merit list 

For DOWNLOAD 👉 CLICK HERE

तालुकास्तरीय गुणवत्ता यादी Taluqa Level Merit List 

For DOWNLOAD 👉 CLICK HERE
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता पाचवीचा अंतरिम (तात्पुरता) निकाल

महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे
प्रसिद्धीपत्रक
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे मार्फत पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा अर्थातच इयत्ता पाचवी व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता अर्थातच इयत्ता आठवी दिनांक ३१ जुलै २०२२ घेण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षाचा अंतरीम निकाल पालकांना आपल्या पाल्याचा / विद्यार्थ्यांचा निकाल संकेतस्थळावरून पाहता येईल
Scholarship Exam Answer Key Std 5th 
पूर्व उच्च प्राथमिक इ. ५ वी अंतिम उत्तरसूची जाहीर 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक (इ.५वी) 
इयत्ता व विषयनिहाय अंतिम उत्तरसूची
वर जाहीर करण्यात आल्याची माहिती परिषदेच्या आयुक्त शैलजा दराडे यांनी दिली आहे.

इयत्ता ५ वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची अंतिम उत्तर सूची pdf मध्ये Download करण्यासाठी खालिल CLICK HERE वर Click करा किंवा टिचकी मारा 


शिष्यवृत्ती परीक्षा जुलै २०२२ ची अंतरिम उत्तरसूची प्रसिध्द करण्यात आलेली असून सदर अंतरिम उत्तरसूचीवर काही आक्षेप असल्यास त्याबाबतचे निवेदन नोंदविण्यासाठी पालकांकरीता संकेतस्थळावर व शाळांकरीता त्यांच्या लॉगीनमध्ये दि. १८/०८/२०२२ ते दि. २८/०८/२०२२ रोजीपर्यंत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

अंतरिम उत्तरसूची / Interim Answer Key


Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon