DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Rajarshi Shahu Maharaj Essay Competition

Rajarshi Shahu Maharaj Essay Competition 2024 दिनांक: १२/०७/२०२४ छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) पुणे आयोज...
Read More
Padonnati Nakar Parinam GR

Padonnati Nakar Parinam GR

Padonnati Nakar Parinam GR   पदोन्नती नाकारल्यामुळे उद्भवणारे परिणाम व त्याबाबत अवलंबण्याची कार्यवाही. प्रस्तावना - एखाद्या कर्मचाऱ्याने पदो...
Read More