DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Salary

Salar y वेतन देयक सूचना माहे फेब्रुवारी 2024 चे वेतन देयक सादर करण्याबाबतची सूचना १. मा. शिक्षण आयुक्त पुणे, यांच्या वेळोवेळी प्राप्त झालेल्...
Read More

Navodaya Question Paper Answer Sheet OMR

Navodaya Question Paper Answer Sheet OMR  नवोदय विद्यालयाची प्रवेश परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेली नवोद...
Read More