DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

RTE Admission

RTE Admission  सन २०२३  या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकाकरिता २५% ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिये अंतर्गत प्रवेश ...
Read More

Maharaja Sayajirao Gaekwad

Maharaja Sayajirao Gaekwad Animated Interactive Dynamic  महाराज सयाजीराव गायकवाड स्मृतिदिन जन्म - ११ मार्च १८६३ (कवळाणे,नाशिक) स्मृती - ६ फे...
Read More

UDISEPLUS

UDISEPLUS  महाराष्ट्र शासन शिक्षण संचालनालय  (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) क्र. शिसमा / २०२३ /टि. ८/संचमान्यता / ६४०० दिनांक :२८ डिसेंबर, २०२३ ...
Read More