DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Scholarship Exam Answer Key Std 8th

Scholarship Exam Answer Key Std 8th

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे पूर्व उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) रविवार दि. १८ फेब्रुवारी, २०२४ 

अंतिम उत्तरसूची
प्रसिध्दीपत्रक

रविवार दि. १८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) या परीक्षेची इयत्तानिहाय, माध्यमनिहाय, पेपरनिहाय अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची दि. ०६ मार्च, २०२४ रोजी परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द अंतरिम उत्तरसूचीसंदर्भात विहीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांवर विषय तज्ज्ञांचे अभिप्राय विचारात घेऊन परीक्षा परिषदेने उत्तरसूची सुधारित केली आहे. या उत्तरसूचीतील उत्तरे अंतिम समजण्यात येतील. या अंतिम उत्तरसूचीबाबत आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत व त्याबाचत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही, या अंतिम उत्तरसूचीच्या आधारे निकाल तयार करण्यात येईल. याची कृपया नांद घ्यावी.
सदर प्रसिध्दीपत्रक अंतिम उत्तरसूचीसह परिषदेच्या संकेतस्थळावरही प्रसिध्द करण्यात येत आहे.

👇👇👇👇👇

⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬


संकेतस्थळाला जोडली जाण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा
☝☝☝☝☝

ठिकाण - पुणे 
दिनांक २७/०३/२०२४
(अनुराधा ओक)
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
पुणे – ०४


Scholarship Exam Answer Key Std 8th 
Scholarship Exam Answer Key Std 8th 

 Paper 1 And Paper 2 Set A B C D 

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद,पुणे यांचे तर्फे शिष्यवृत्ती परीक्षा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी इयत्ता ५ वी  वी ची शिष्यवृत्ती परीक्षा पार पडली असून झालेल्या इयत्ता ५ वी  वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची संभाव्य उत्तर सूची pdf मध्ये देत असून या शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व पेपर क्रमांक व पेपर क्रमांक ची उत्तर सूची Answer key 2024 असून ह्या सर्व उत्तरपत्रिका संभाव्य असून अधिकृत उत्तर सूची महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषडेच्या  msce pune maharashtra वेबसाईटवर लवकरच उपलब्ध होईल !
 Scholarship Exam Answer Key Std 8th Paper 1 And Paper 2 Set A B C D 
इयत्ता  वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची संभाव्य उत्तर सूची सर्व संच बघण्यासाठी pdf मध्ये Download करण्यासाठी खालिल CLICK HERE वर Click करा किंवा टिचकी मारा 


⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬
          विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करुन घ्यावयाची असल्यास संबंधित शाळांच्या लॉगीनमध्ये दि. २९/०४/२०२३ ते ०९/०५/२०२३ या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. गुणांच्या पडताळणीसाठी प्रत्येक पेपर करीता रु. ५०/- याप्रमाणे शुल्काची रक्कम ऑनलाईन पेमेंटद्वारे भरणे आवश्यक आहे.
            विद्यार्थ्याचे नावआडनाववडिलांचे नावआईचे नावशहरी / ग्रामीणअभ्यासक्रम इत्यादी मध्ये दुरूस्तीसाठी दि. ०९/०५/२०२३ पर्यंत संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सदर अर्ज ऑनलाईन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पध्दतीने पाठविल्यास स्वीकारले जाणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.
       विहित मुदतीत आवश्यक शुल्कासह ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार गुणपडताळणीचा निर्णय संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांपर्यंत कळविण्यात येईल. विहित मुदतीत ऑनलाईन आलेले गुणपडताळणी अर्ज निकाली काढल्यानंतर अंतिम निकाल व गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली जाईल.


 Paper 1 And Paper 2 Set A B C D 

माध्यम मराठी आणि इंग्रजी 

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद,पुणे यांचे तर्फे शिष्यवृत्ती परीक्षा दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी इयत्ता ५ वी  वी ची शिष्यवृत्ती परीक्षा पार पडली असून झालेल्या इयत्ता ५ वी  वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची अंतिम उत्तर सूची pdf मध्ये देत असून या शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व पेपर क्रमांक व पेपर क्रमांक ची उत्तर सूची Answer key 2022 असून ह्या सर्व उत्तरपत्रिका अंतिम असून अंतिम अधिकृत उत्तर सूची बघण्यासाठी खालील CLICK HERE  वर टिचकी मारा 

 Scholarship Exam Answer Key Std 8th Paper 1 And Paper 2 Set A B C D 


इयत्ता  वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची अनीतम उत्तर सूची सर्व संच बघण्यासाठी pdf मध्ये Download करण्यासाठी खालिल CLICK HERE वर Click करा किंवा टिचकी मारा 


Pre-Secondary Scholarship Examination Class VIII Interim Provisional Result पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता आठवीचा अंतरिम (तात्पुरता) निकाल

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे मार्फत पूर्व उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा अर्थातच इयत्ता आठवी  दिनांक ३१ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षाचा अंतिम निकाल शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता याद्या आणि त्या अनुषंगिक माहिती मंगळवार दिनांक ३ जानेवारी २०२२ रोजी रात्री नऊ वाजता परिषदेच्या या संकेतस्थळावर पाहता येईल 
 गुणवत्ता यादी  वर्ग आठवी 

 राज्यस्तरीय  गुणवत्ता यादी State Level Merit List  

For DOWNLOAD 👉 CLICK HERE

 जिल्हास्तरीय  गुणवत्ता यादी District level merit list 

For DOWNLOAD 👉 CLICK HERE

तालुकास्तरीय गुणवत्ता यादी Taluqa Level Merit List 

For DOWNLOAD 👉  CLICK HERE


पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता आठवीचा अंतरिम (तात्पुरता) निकाल

महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे
प्रसिद्धीपत्रक
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदे मार्फत पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा अर्थातच इयत्ता पाचवी व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा अर्थातच इयत्ता आठवी दिनांक ३१ जुलै २०२२ घेण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षाचा अंतरीम निकाल पालकांना आपल्या पाल्याचा / विद्यार्थ्यांचा निकाल संकेतस्थळावरून पाहता येईल
Scholarship Exam Answer Key Std 8th 


महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने घेतलेल्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती इ.८वी परीक्षेची इयत्ता व विषयनिहाय अंतिम उत्तरसूची
पूर्व माध्य.शिष्यवृत्ती परीक्षा इ.८ वी अंतिम उत्तरसूची जाहीर


वर जाहीर करण्यात आल्याची माहिती परिषदेच्या आयुक्त शैलजा दराडे यांनी दिली आहे.

अंतिम उत्तरसूची / Final Answer Keyशिष्यवृत्ती परीक्षा जुलै २०२२ ची अंतरिम उत्तरसूची प्रसिध्द करण्यात आलेली असून सदर अंतरिम उत्तरसूचीवर काही आक्षेप असल्यास त्याबाबतचे निवेदन नोंदविण्यासाठी पालकांकरीता संकेतस्थळावर व शाळांकरीता त्यांच्या लॉगीनमध्ये दि. १८/०८/२०२२ ते दि. २८/०८/२०२२ रोजीपर्यंत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

अंतरिम उत्तरसूची / Interim Answer Key


Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon