DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

SEAS PARAKH

SEAS PARAKH महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे  दि. २७ ऑक्टोबर २०२३ विषय :...
Read More

Mantralaya Pravesh Navin Niyam

Mantralaya Pravesh Navin Niyam                                            वाचा :- शासन निर्णय , गृह विभाग , क्रमांक: पीईएस-०४२१...
Read More

Ganeshotasv

 Ganeshotasv !!जय गणेश देवा!! गणेशोत्सव स्पर्धेत जास्तीत जास्त मंडळांनी सहभाग नोंदवावा सांस्कृतिक कार्यमंत्रा...
Read More