DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Inter District Transfers of ZP Teachers Policy Revised


जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी सुधारित धोरण


Revised Policy for Inter-District Transfers of Teaching Cadre of Zilla Parishad


महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग

शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: आंजिब-२०२३/प्र.क्र. ११७/आस्था-१४ २५, मुंबई

दिनांक : १२ जून, २०२४.

वाचा :

१) शासन निर्णय क्र. आंजिव-२०२३/प्र.क्र. ११७/आस्था-१४, दिनांक २३.०५.२०२३.

शासन शुद्धीपत्रक :

जिल्हा परिषद शिक्षक संवर्गाच्या आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी सुधारित धोरण वाचा क्र. १ येथील ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्र. आंजिब-२०२३/ प्र.क्र. ११७/ आस्था-१४ नुसार निश्चित करण्यात आलेले आहे.

सदर शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ४ येथील

"वरील प्रकरणांबाबत सर्व कागदपत्र प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आंतरजिल्हा बदलीची प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील"

या ऐवजी

"वरील प्रकरणांबाबत सर्व कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आंतरजिल्हा बदलीची प्रकरणे प्रकरणपरत्वे ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने निकाली काढण्यात येतील." असे वाचावे.


⏫⏫⏫⏫⏫⏫


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०६१२१४२७०७१९२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
(पं. खं. जाधव) 
उपसचिव, 
महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१) मा. राज्यपाल महोदय यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई.

Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon