DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

SSC HSC EXAM KRIDA SAVLAT GUN PRASTAV

SSC HSC EXAM KRIDA SAVLAT GUN PRASTAV

महाराष्ट्र शासन
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य
शिवछत्रपती क्रीडापीठ म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे-४११०४५.

संकेतस्थळ : https://sports.maharashtra.gov.in

ई-मेल: dsysdesk4@gmail.com

क्र.क्रीगुस/क्रीगुस/स्पर्धाअभिलेख/२३-२४/का-४/५४०६

दिनांक : १२ फेब्रुवारी २०२४.

13 FEB 2024

प्रति, अध्यक्ष/सचिव, एकविध खेळ राज्य संघटना, महाराष्ट्र राज्य.

विषयः माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१०वी) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१२वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणा-या खेळाडू विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत...

संदर्भ: १. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. उमाशि २०१५/प्र.क्र.२६२/ एस.डी.२, दि.२० डिसेंबर, २०१८.

२. शासन शुद्धीपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. उमाशि-एस.डी.२, दि.२५ जानेवारी, २०१९.

संदर्भिय क्र. १ व २ अन्वये, माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१०वी) व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इ.१२वी) परीक्षेस प्रविष्ट होणा-या खेळाडू विद्यार्थ्यांना सवलतीचे वाढीव गुण देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. संदर्भीय शासन निर्णय क्र.१ मधील परिशिष्ठ -५ अन्वये एकविध खेळांच्या राज्य संघटनेने क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयांना सादर करावयाच्या स्पर्धाविषयक कागदपत्रांची यादी नमुद केली आहे. त्यानुसार संबंधित खेळ संघटनांनी विविध स्तरावर पार पडलेल्या स्पर्धांचे रेकॉर्ड तथा अभिलेख क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाबरोबरच राज्यातील सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक आहे.

तथापी बऱ्याच एकविध खेळ राज्य संघटनाद्वारा संबंधित स्पर्धाचे रेकॉर्ड फक्त क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले जात नसल्याने संबंधित खेळातील खेळाडूंचे प्रस्ताव प्राप्त होऊनही त्यांना क्रीडागुणांची शिफारस करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेक खेळाडू क्रीडागुण सवलतीस पात्र असुनही त्यापासुन वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास येत असून सदरची बाब ही क्रीडाविकासास मारक ठरणारी आहे.
संदर्भीय शासन निर्णयामधील यादीमधील नमुद ४७ खेळप्रकारांच्या एकविध खेळ राज्य संघटनांनी राज्य, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध स्पर्धाविषयक खालील नमुद अभिलेखे क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय तसेच राज्यातील ३६ जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाकडे जमा करणे आवश्यक आहे.

१. ज्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांचा क्रीडागुण सवलतीसाठी लाभ घ्यावयाचा आहे, त्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धाचे आयोजनाचे परिपत्रक.

२. ज्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धाचा क्रीडागुण सवलतीसाठी लाभ घ्यावयाचा आहे, त्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धाच्या भाग्यपत्रीका. (Copy Of Draw)

३. ज्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धाचा क्रीडागुण सवलतीसाठी लाभ घ्यावयाचा आहे, त्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धाचे अंतिम निकालपत्र.

४. ज्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धाचा क्रीडागुण सवलतीसाठी लाभ घ्यावयाचा आहे, त्या स्तरावरील क्रीडा स्पर्धात सहभागी झालेल्या खेळाडूंच्या नावाच्या प्राविण्यासहीत परिशिष्ठ-१० मधील नमुन्यातील याद्यांच्या २ प्रति. सदर कागदपत्रांवर राज्य संघटनेचे अध्यक्ष/सचिव यांच्या शाईची स्वाक्षरी व शिक्का आवश्यक. जिल्हा क्रीडा अधिकारी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे यांना खेळाडूंच्या नावाच्या याद्या सादर करताना मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या तीनही जिल्ह्याच्या एकत्रितपणे सादर करणे आवश्यक आहे.

५. एकविध खेळाच्या राज्य संघटनेचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या शाईच्या नमुना स्वाक्षरीचे पत्र.

वरीलप्रमाणे नमुद स्पर्धाविषयक रेकॉर्ड तथा अभिलेखे क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालय तसेच सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयांना दि.५ एप्रिल २०२४ पुर्वी उपलब्ध करुन द्यावेत. अभिलेखे उपलब्ध करुन न दिल्याने पात्र खेळाडू विद्यार्थी क्रीडागुणांपासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी संबंधिताची राहील याची नोंद घ्यावी.

(सुधीर मोरे) 
सहसंचालक
क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य.

प्रत माहितीस्तव सादर.

१. मा. अपर मुख्य सचिव, वित्त व क्रीडा विभाग (अ.का.), मंत्रालय, मुंबई.
२. मा. अध्यक्ष/सचिव, महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन.
3. जिल्हा क्रीडा अधिकारी

The government has decided to give additional concessional marks to sportspersons appearing for Secondary School Certificate (E.10th) and Higher Secondary School Certificate (E.12th) examinations.

Government's decision to give additional concessional marks to sportspersons appearing in the examination

Also Read 👇
महाराष्ट्र शासन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, पुणे द्वारा-स.नं १९१ विभागीय क्रीडा संकुल, महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड, मोझे हायस्कूल समोर येरवडा पुणे Emil-ID: dsopune6@gmail.com, (दुरध्वनी क्रमांक : ०२०-२६१४०१९४)

दि.०८ फेब्रुवारी २०२४
क्र.जिक्रीअ/खेक्रीसगु/२०२३-२४/का-५/१७७३ 
महत्त्वाचे 
प्रति,
मा.प्राचार्य/मुख्याध्यापक पुणे जिल्हा (सर्व)

विषय: सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता १० वी व १२ वी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षेमध्ये प्रविष्ट होणा-या खेळाडू विर्घार्थ्यांना क्रीडा सवलत प्रस्ताव सादर करणेबाबत..

संदर्भ : १/शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक निर्णय / उमाशि-२०१५/प्र.क्र.२६२/एस.डी.२ मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक- २० डिसेंबर २०१८ व २५ जानेवारी २०१९.
२. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्य, शिक्षण मंडळाचे पत्र क्रंमाक/पुविमं/माध्य/क/क्रीडा /८०० पुणे दि.०७/०२/२०२४.
उपरोक्त विषयान्वये संदर्भ क्रं. १ च्या शासन निर्णयान्वये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षेत प्रविष्ट खेळाडू विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलत गुण देण्याचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. पुणे विभागीय मंडळाने संदर्भिय २ च्या पत्रान्वये शालेय क्रीडा स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थ्यांना क्रीडा
सवलत गुण प्रस्ताव सादर करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना खालीलप्रमाणे

क्रीडा संचालनालयाने क्रीडा सवलत गुण देण्यास मान्यता दिलेल्या अधिकृत एकविध खेळ संघटना द्वारा आयोजित राज्यस्तर/राष्ट्रीयस्तर क्रीडा स्पर्धा

१. माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा (इयत्ता. १० वी) परिक्षेस प्रविष्ट खेळाडू विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत इ.६ वी पासून १० वी पर्यंत केव्हांही क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होऊन जिल्हा, विभाग, राज्य, राष्ट्रीय, सहभाग व प्राविण्य मिळविले असल्यास क्रीडा सवलत गुण देण्यात येतील तथापी त्या विद्यार्थ्याने इ.१० वी मध्ये क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होणे आवश्यक राहील व सहभागाचा पुरावा (ऑनलाईन प्रवेश अर्ज प्रत मुख्याध्यापक स्वाक्षरीनिशी जोडणे आवश्यक राहील)

 

२. उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा (इ.१२ वी) मध्ये प्रविष्ट खेळाडू विद्यार्थ्याच्या बाबतीत इयत्ता ६ वी पासून १२ वी पर्यंत केव्हांही क्रीडा स्पर्धेतील जिल्हा, विभाग, राज्य, राष्ट्रीय, सहभाग व प्राविण्य प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक राहील. परंतु सदर खेळाडूंस इ.१० वी मध्ये सदर प्रमाणपत्रावर क्रीडा सवलत गुण घेतले असल्यास यावर्षी तो क्रीडा सवलत गुण घेण्यास पात्र असणार नाही. तथापी या खेळाडूंने इ.११ वी १२ वी मध्ये प्राविण्य / सहभाग घेतला असेल तर तो क्रीडा सवलत गुण देण्यास पात्र राहील.

३. भारतीय शालेय खेळ महासंघ व क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, म.रा. पुणे आयोजित जिल्हा विभाग राज्य व राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेत सहभागी व प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे.

४. खेळाडू कोणत्याही जिल्ह्यातून खेळला तरी, खेळाडू विद्यार्थी ज्या ठिकाणी शिकत असेल त्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचे शिफारशीसह प्रस्ताव सादर करावा.

५. क्रीडा संचालनालयाने मान्यता दिलेल्या खेळप्रकारातील एकविध खेळ संघटनानी आयोजित केलेल्या राज्यस्तर तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरिल सहभाग व प्राविण्य खेळाडूच क्रीडा सवलत गुणास पात्र राहतील.

तथापी एकविध खेळ संघटनानी संदर्भ क्रं.१ च्या शासन निर्णयानुसार सन २०२३-२४ या वर्षातील आवश्यक सर्व कागदपत्रे व स्पर्धा अहवाल जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयास सादर करावीत जेणेकरुन खेळाडू विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव बोर्डाकडे सादर करता येतील. कागदपत्रे प्राप्त न झाल्यास सदर खेळाडूंचे प्रस्ताव शिफारस करता येणार नाहीत त्यामुळे खेळाडू विद्यार्थ्यांच्या होणा- या नुकसानीस हे कार्यालय जबाबदार राहाणार नाही.

६. इयत्ता १० वी १२ वी मध्ये शिकत असलेल्या खेळाडू विद्यार्थ्याने एकापेक्षा जास्त स्पर्धेत प्राविण्य प्राप्त केले असेल तर सदर खेळाडूचे सर्वोच्च कामगीरी असलेल्या एकाच पात्र खेळाचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडावे.

७. प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी ही संबधीत शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयाची राहील. शाळा कर्मचारी / शिक्षक यांचेमार्फत प्रस्ताव सादर करावेत पालकांसोबत प्रस्ताव पाठवू नये. संबधीत प्रस्तावात त्रुटीमुळे विद्यार्थ्यास क्रीडा सवलत गुण न मिळाल्यास संबधीत शाळा/क. महाविद्यालय जबाबदार राहील.

याबाबत अधिक माहितीसाठी श्री. प्रकाश मोहारे, ९८९०५५३४००, तालुका क्रीडा अधिकारी, श्री. शिवाजी कोळी, राज्य क्रीडा मार्गदर्शक -७०२०३३०४८८, श्री. राजेंद्र मागाडे, क्रीडाशिक्षक (से. नि.) यांचेशी संपर्क साधावा.

सोबत : क्रीडा सवलत गुण अर्ज नमुना

(महादेव कसगावडे) जिल्हा क्रीडा अधिकारी, पुणे

प्रत माहितीस्तव सादर: १. मा. सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्य. शिक्षण मंडळा. पुणे

२, मा. विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे ३. मा. शिक्षणाधिकारी (माध्य.) जिल्हा परिषद, पुणे.


क्रीडा सवलत गुण परिपत्रक व अर्ज नमुना (शालेय व एकविध खेळ संघटना क्रीडा स्पर्धा प्रत्येक खेळाडूंसाठी स्वतंत्र अर्ज) डाऊनलोड करण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा 

क्रीडा सवलत गुण अर्ज नमुना (शालेय व एकविध खेळ संघटना क्रीडा स्पर्धा प्रत्येक खेळाडूंसाठी स्वतंत्र अर्ज) डाऊनलोड करण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा 
मित्रांनो  Click to Download    टिचकी मारा १५ सेकंद थांबा त्यानंतर   Download File वर टिचकी मारा    
Download File
Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon