DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Employees are Exempted in Election Duty

Employees are Exempted in Election Duty GR 

Employees are Exempted in Election Duty

Employees are Exempted in Janganana Duty

Election Duty Exemption
Divyang Nidnuk Janganana kam Ndene GR 

शासन परिपत्रक दिव्यांग कर्मचारी यांना निवडणुकीचे काम न देणे बाबत / कामात सुट देण्याबाबत उप सचिव महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग 

दिव्यांग कर्मचारी यांना निवडणुकीचे कामात सुट देण्याबाबत शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभागमंत्रालय,
मुंबई - ४०० ०३२.

प्रति,

सर्व विभागीय आयुक्त,

सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी

सर्व लोकसभा/विधानसभा मतदारसंघांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी जिल्हाधिका-यांमार्फत)

ईएसटी- १०९७/११७१/३३

सामान्य प्रशासन विभाग,

मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२,

दिनांक: २६ मार्च १९९७.

विषय: निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करने

भारत निवडणूक आयोगाच्या क्र. ५७६/३/९७/ओयूडी-दोन/१००४०-१ सोबत जोडली आहे.

निडणूक कालावधीत निवडणुकीच्या कामासाठी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या व घ्यावयाच्या दक्षतेसंबंधी व प्रसंगी अपंग व्यक्तींना निवडणूक कामातून वगळण्याच्या सूचना वरील पत्रान्वये दिलेल्या आहेत. आयोगाच्या प्रस्तुत पत्रातील सूचना या निवडणुकीच्या कामासाठी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करताना उपयोगात आणाव्यायाची दक्षता घ्यावी.

उपसचिव

महाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई

या कर्मचाऱ्यांना दिली जनगणनेचे कामात सुट देण्याबाबत शासन निर्णय वाचा किंवा पीडीफ मध्ये डाऊनलोड करा त्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा

या कर्मचाऱ्यांना दिली मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) निवडणुकीचे कामात सुट देण्याबाबत शासन निर्णय वाचा किंवा पीडीफ मध्ये डाऊनलोड करा त्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा

यांना दिली टोल सुट देण्याबाबत शासन निर्णय वाचा किंवा पीडीफ मध्ये डाऊनलोड करा त्यासाठी या ओळीला स्पर्श करा

शासन निर्णय - दिव्यांग कर्मचारी यांना निवडणुकीचे कामात सुट देण्याबाबत शासन निर्णय

दिव्यांग अधिनियम 1995 व नविन कायदा 2016 नुसार दिव्यांग कर्मचारी व अधिकारी यांना निवडणुकीचे काम न देण्याबाबत शासन आदेश पारित झालेला आहे. या शासन निर्णयानुसार दिव्यांचा ना निवडणूक कामात सुट देण्यात आली आहे.

Persons with Disabillites
Election Duty Requisition Seniority Exempted Category and other related issues
REQUISITION OF STAFF IN CATEGORY OF PWDS AND WOMEN
Considering the nature of duty and to avoid causing hardship to such employees, the Commission is of the view that the employees under PwD category persons with benchmark disability as defined under Section 2 (r) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 should not be deployed on election duty unless required for deployment at PwD managed Polling Stations ad to be used on election duty,

No Work of Census 

Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon