DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Employee suspended in Violation of CoC

Employee suspended Violation of CoC

Employee suspended in case of violation of code of conduct 

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड.

दुरध्वनीः ०२४६२-२३४६६ फॅक्स ०२४६२-२३४६६८

ई-मेल zpnanded@gmail.com

dyceogadzpnanded@gmail.com

वेब साईड-www.zpnanded.in

जा.क्र. /जिपनां/साप्रवि/आस्था-२/1785/२०२४


दिनांक २८/०३/२०२४


वाचा :-

१. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४.

२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणुक) नियम १९६७.

३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (स्वियेतर सेवा, निलंबन, बडतर्फी, यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१.

४. सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक २०२४ ची आदर्श आचारसंहिता दिनांक. १६.०३.२०२४.

५. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती नायगांव यांचा अहवाल दिनांक. २८.०३.२०२४.


आदेश

ज्याअर्थी संदर्भ क्रं. ४ नुसार, नांदेड जिल्हयामध्ये सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक २०२४ ची आदर्श आचारसंहिता दिनांक. १६.०३.२०२४ पासुन लागु झालेली असुन, संदर्भ क्रं. ०५ अन्वये, श्री. धोटे यु.एस. वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती नायगांव यांनी वॉट्सअॅपव्दारे लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारावावतचा संदेश देऊन आदर्श आचारसंहितेच्या नियमाचा उल्लघंन केला आहे. यावरुन श्री. धोटे यु.एस. वरिष्ठ सहाय्यक हे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (वर्तणुक) नियम १९६७ मधील कलम ३ व ४ चा भंग केल्याचे स्पष्ट होते.


🙋

नक्की वाचा आदर्श आचारसंहिता काय करावे आणि काय करू नये वाचण्यासाठी फक्त ओळीला स्पर्श करा


त्याअर्थी संदर्भ क्रं. १ मधील तरतुदीनसार, श्री. धोटे यु.एस. वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती नायगांव यांना आदेश निर्गमनापासुन जिल्हा परिषद सेवेतुन निलंबित करण्यात येत आहे. निलंबन काळात संबधिताचे मुख्यालय पंचायत समिती माहुर. हे राहील. 1

महाराष्ट्र नागरी सेवा (स्वियेत्तर सेवा, निलंबन, बडतर्फी यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ चे नियम ६८ (एक) (ए) प्रमाणे अर्धवेतनी रजेवर असतांना जेवढे वेतन व भत्ते मिळत होते तेवढा निलंबन भत्ता अनुज्ञेय राहील. निलंबन काळात कोणताही खाजगी व्यवसाय संबधीतास करता येणार नाही तसे निर्दशनास आल्यास त्यांच्या विरुध्द नियमाप्रमाणे वेगळी शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यांत येईल.

स्वाक्षरीत /-

(मिनल करनवाल, भा.प्र.से.)


मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड.


प्रतिलिपी

१. मा. जिल्हा निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी नांदेड यांना माहितीस्तव सविनय सादर.

२. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड.

३. गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नायगांव/माहुर यांना पुढील कार्यवाहीस्तव.

४. संबंधितास.


मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड, करिता.

स्थळ प्रतीवर मा.मु.का.अ. यांचे स्वाक्षरीत असे/-Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon