DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

Pradhan Mantri Poshan Shakti Guidelines

Pradhan Mantri Poshan Shakti Guidelines

महाराष्ट्र शासन

Pradhan manthi Poshan Shakt Neman PM POSHAN)

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, १७, डॉ. आंबेडकर मार्ग, पुणे ४११ ००१.

दुरध्वनीक्र. (०२०) २६१२८१५७

ई-मेल mdmdep@gmail.com


दि. २२/०४/२०२४


जा.क्र. प्राशिसं/पीएम-पोषण / २०२३-२४/०३२१७


प्रति,


शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नंदुरबार, धुळे, जळगांव, बुलढाणा, जालना, छ. संभाजीनगर, नाशिक, पुणे, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर व सांगली.


विषयः- राज्यातील जाहिर करण्यात आलेल्या दुष्काळग्रस्त भागामध्ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ देणेबाबत.


संदर्भ:- १. शासन निर्णय क्र. एसवीवाय-२०२३/प्र.क्र.३७/म-७, दिनांक ३१/१०/२०२३.


राज्यातील तालुक्यांमध्ये माहे जून ते सप्टेंबर कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करुन या घटकांनी प्रभावित झालेल्या १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांमध्ये संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयाद्वारे दुष्काळ घोषित करण्यात आलेला आहे. दुष्काळग्रस्त परिस्थिती घोषित केलेल्या भागाकरीता शासनाने विविध सवलती लागू केलेल्या आहेत.


संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १० मध्ये नमूद केल्यानुसार दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यामधील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना (पीएम-पोषण योजना) दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत देखील राबविण्यात यावी. उक्त शासन निर्णयान्वये शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार आपल्या कार्यक्षेत्रातील दुष्काळग्रस्त भागामध्ये आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात.


(शरद गोसावी)

प्रत माहितीस्तव सविनय सादर-


शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे


मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

Also Read -

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना लाल देऊळ समोर, डॉ. आंबेडकर रोड, पुणे-४११००१.

दूरध्वनी (०२०-२६१२८१५३)

जा.क्र. प्राशिस/ऑनलाईन /२०२४/02594


प्रति,

१. शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका

२. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, सर्व

ईमेल- depmah२@gmail.com


दि. २६/०३/२०२४.

26 MAR 2024


विषय :- प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांनी ऑनलाईन भरलेल्या उपस्थिती माहितीची पडताळणी करणेबाबत.


संदर्भ: शासन निर्देश क्रः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ६५/एस.डी. ३ दि. २१.०३.२०२४.


महोदय,

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पात्र शाळेतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ नियमितपणे देण्यात येतो. सदर लाभाची दैनंदिन माहिती राज्यामधील प्रत्येक जिल्हयातील शाळांनी शासनाने सरल प्रणालीअंतर्गत विकसित केलेल्या एम.डी.एम पोर्टलवर भरणे आवश्यक आहे. शाळांनी दैनंदिन नोंदविलेली उपस्थितीची माहिती केंद्र शासनाच्या Automated Monitoring System प्रणालीवर दर्शविण्यासाठी पाठविण्यात येते. सदर प्रमाणे भरलेल्या माहितीचे केंद्र शासनाद्वारे दैनंदिन तपासणी केली जाते. तथापि, जिल्ह्यातील सर्व शाळांद्वारे सदर प्रमाणे माहिती नियमितपणे भरली जात नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या दैनंदिन AMS अहवालामध्ये राज्यातील विद्यार्थी पोषण आहारापासून वंचित असल्याचे दिसून येत आहे.


त्यानुषंगाने सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना निर्देशित करण्यात येते की, सदर योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्या विद्यार्थीची दैनंदिन माहिती विहीत कालावधीत त्याच दिवशी भरण्याबाबत सर्व मुख्ययाध्यापक/शाळाप्रमुखांना आपल्या स्तरावरुन सूचना द्याव्यात. तसेच प्रस्तुत बाबतचे सनियंत्रण करणेबाबत गटशिक्षणाधिकारी / अधीक्षक यांना सूचना देणेत याव्यात. सदरप्रमाणे माहिती विहित कालावधीत न भरल्यास जबाबदार असणाऱ्यांवर नियमाप्रमाणे कारवाई करावी. सोबत : ऑनलाईन माहिती पाहावयाचे मॅन्युअल


(शरद गोसावी)

शिक्षण संचालक (प्राथमिक)


प्रत माहितीस्तव सादर : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व


Also Read -

Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman Yojana Guidelines Circular

MDM Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman Yojana

प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाबाबत...

महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन परिपत्रक क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.९२/एस.डी.३ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
 दिनांक: २४ जानेवारी, २०२४

वाचा:-

१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२३/प्र.क्र.९२/एस.डी.३, दि.०७/११/२०२३.

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ २०२३/प्र.क्र.९२/एस.डी.३, दि.२०/१२/२०२३.

प्रस्तावना:-

केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत मंजूर वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या ५ टक्के निधीमधून नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पुरक पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश केंद्र शासनाचे आहेत. त्यानुषंगाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये प्रस्तुत योजनेच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत मंजूर निधीतून २३ आठवड्याकरीता नियमित पोषण आहारासोबत विद्यार्थ्यांना अंडी / केळी यांचा लाभ देण्याचा निर्णय दि.०७ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. प्रस्तुत उपक्रम राबविण्याकरीता अंड्याच्या दरामध्ये वाढ करण्याबाबत शिक्षक संघटना तसेच महिला बचत गटांनी विनंती केली होती. त्यानुषंगाने संदर्भाधिन दि.२० डिसेंबर, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना अंडी / केळी देण्याच्या उपक्रमाबाबत येणाऱ्या अडचणी व त्यानुषंगाने शासनाकडे प्राप्त निवेदने याचा विचार करुन सदर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये परिपत्रकाव्दारे अधिक स्पष्टता आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक :-

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अंडी / केळी लाभाच्या अनुषंगाने खालील बाबी स्पष्ट करण्यात येत आहेत.

1. राज्यातील अनेक नागरी भागात ईस्कॉन संस्थांतर्गत असलेल्या अन्नामृत फाऊंडेशन व अक्षयपात्र या संस्थांमार्फत केंद्रिय स्वयंपाकगृह प्रणालीव्दारे तयार आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो. ईस्कॉन या सेवाभागी संस्थेच्या कार्यप्रणालीचा विचार करता, नागरी भागात अन्नामृत फाऊंडेशन व अक्षयपात्र या संस्थांच्या अधिनस्त असणाऱ्या शाळांमधील संपूर्ण विद्यार्थ्यांना नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत प्रति विद्यार्थी रु.५/- रकमेच्या मर्यादेत केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ उपलब्ध करुन देण्यास अनुमती देण्यात येत आहे.

ii. नागरी भागात केंद्रिय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत तयार आहाराचा पुरवठा महिला बचत गटामार्फत करण्यात येतो. नागरी भागातील बचत गटाकडील लाभार्थी संख्या विचारात घेता, ज्या शाळांमधील लाभार्थी विद्यार्थ्यांपैकी ४० टक्के विद्यार्थी यांनी अंडी ऐवजी केळी देण्याची मागणी केल्यास सदर शाळेमधील संपूर्ण विद्यार्थ्यांना नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीस स्थानिक फळ देण्यास अनुमती देण्यात येत आहे.

iii. नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत शाळा स्तरावर देण्यात येणाऱ्या लाभाबाबत संबंधित पालकाने त्याच्या पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शविल्यास सदर पाल्याच्या ओळखपत्रावर स्पष्ट दिसेल असा लाल रंगाचा ठिपका देण्यात यावा. तसेच, जे विद्यार्थी शाकाहारी आहेत अथवा ज्यांच्या पालकांनी त्यांच्या पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शविलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर हिरव्या रंगाचा ठिपका देण्यात यावा. जेणेकरुन शाळास्तरावर विद्यार्थ्यांना पोषण आहारामध्ये अंडी व केळी यांचा लाभ देताना सुलभता येईल. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना ओळखपत्राच्या वाटपाबाबत संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या


  या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०१२४१५२८०४४४२१ असा आहे. सदर शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI


(इ.मु.काझी) सह सचिव, महाराष्ट्र शासन


Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon