DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

MandalAayog Shifarasinusar OBCArakshanGR

MandalAayog Shifarasinusar OBCArakshanGR

मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारशी नुसार इतर मागासवर्गीयांना शासकीय व निमशासकीय सेवेत आरक्षण...

महाराष्ट्र शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग,

शासन निर्णय क्र. बीसीसी -1093/2167/ सीआर - 141/93/16-मंत्रालयमुंबई 400 032.

दिनांक 23 मार्च, 1994.

शासन निर्णय

मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांना शासकीय, निमशासकीय तसेच मंडळे, महामंडळे, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, सहकारी बँका, शासकीय उपक्रम व शैक्षणिक संस्था इत्यादी यांच्या सेवेमध्ये वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव त्याचप्रमाणे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाच्या टक्केवारीत वाढ करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. या प्रस्तावाचा सर्वकष विचार करून शासनाने आता इतर मागासवर्गीयांकरिता तसेच विमुक्त जाती व भटक्या जमातींकरिता खालीलप्रमाणे सुधारित आरक्षण विहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
(अ) विमुक्त जाती (14 व तत्सम जाती)                        3%
(ब) भटक्या जमाती                                            2.5%
(जानेवारी 1990 पूर्वीच्या 28 व तत्सम जमाती)
(क) भटक्या जमाती                                           3.5%
(धनगर व तत्सम जमाती यादी जोडल्याप्रमाणे)
(ड) भटक्या जमाती                                              2%
(वंजारी व तत्सम जमाती यादी जोडल्याप्रमाणे)
 (s) इतर मागासवर्गीयांकरिता                                 19%
                                                         ------------------------
                                                         एकूण : 30%
                                                         -----------------------
2. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच इतर मागासवर्गीयांकरिता शासन निर्णय क्र. बीसीसी -1092/1692/ प्र. क्र. 154/16-, दि. 4-8-1992 व क्र. बीसीसी -1064/111/जे, दि. 9 4-1965 अन्वये विहित करण्यात आलेल्या आरक्षणात आता शासन निर्णयाच्या वरील परि I मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय अधिक वाचा किंवा डाउनलोड करा

MandalAayog Shifarasinusar OBCArakshanGR

शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी फक्त या ओळीला स्पर्श करा

Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon