DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

संचमान्यता सन २०२२-२३


संचमान्यता अपडेट

शैक्षणिक वर्ष 2023-24  च्या संच मान्यता संच मान्यता पोर्टल वर जनरेट झालेल्या आहेत


Official website - LINK 

हेही वाचाल 👇

शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परीषद गोंदिया.

Phone/Fax:07182-230868/232300

E-mail: mdmgondia@gmail.com

जा. क्र. जिपगो/शिवि (प्राथ)/2024-25/793

दिनांक :- 12/04/2024

प्रति,

मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा (पट १ ते २०) सर्व. अंतर्गत जिल्हा परिषद गोंदिया.

विषय :- कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समायोजन करण्याबाबत.....
👇👇👇👇👇


उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने आपणास निर्देशीत करण्यात येते की, आपल्या शाळेच्या Udise 2023-24 च्या स्थितीनुसार व शाळेस वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या भेटी दरम्यान सोबतच्या यादी प्रमाणे आपल्या शाळेची पटसंख्या कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हि बाब अतिशय चिंताजनक असून आपल्या शाळेचे नजीकच्या मोठ्या शाळेत समायोजन करण्याचे नियोजीत आहे.

तरी आपण आपल्या शाळेतील महत्त्वाचे सर्व दस्तऐवज अद्ययावत करुन ठेवावे. जेणे करुन पुढिल कार्यवाही करणे सुलभ होईल.


मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद गोंदिया

प्रतिलिपी यांना माहितीस्तव सविनय सादर.

१) मा. आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय, पुणे.

२) मा. शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे.

प्रतिलिपी यांना आवश्यक कार्यवाहीस्तव अग्रेषीत.

१) शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जि.प.गोंदिया.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद गोंदिया

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़े


हे ही वाचा 
Sanch manyata. 2023-24
संच मान्यता 2023 - 2024 प्राधान्य
प्रती,
मुख्याध्यापक सर्व
सर्व मुख्याध्यापक याना कळविण्यात येते की संच मान्यता प्रणाली मध्ये working Teaching Staff व Non Teaching staff सन 2023 - 24 माहिती भरणे सुरू झाले आहे
तरी सर्व मुख्याध्यापक यांनी आपल्या शाळेतील माहिती संच मान्यता प्रणाली मध्ये भरून घ्यावी
विहीत मुदतीत संच मान्यता फॉरवर्ड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी शालेय मुख्याध्यापकांची राहील
संच मान्यता फॉरवर्ड न केल्याने त्या शाळेची पदनिश्चिती होणार नाही याची नोंद घ्यावी.

संच मान्यता सन 2023-24 बाबत महत्वाची सूचना

     सर्व मुख्याध्यापकांना सूचना आहे की, आपल्या शाळेची सन 2023-24 ची संच मान्यता  (दिनांक 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी कार्यरत असलेले शिक्षक व शिक्षकेतर) Online School Portal मधील संच मान्यता प्रणाली मध्ये Working Teaching Staff व Non Teaching staff सन 2023 - 24 ची माहिती प्राधान्याने व काळजीपूर्वक भरावी
      आपल्या शाळेतील माहिती संच मान्यता प्रणाली मध्ये भरताना संच मान्यता पोर्टल लॉगिन केल्यानंतर डाव्या बाजूला Home, School Information आणि Working Post असे 3 पर्याय दिसतील. यापैकी प्रथम Working Post मध्ये Working Staff Teaching वर Click करावे. त्यानंतर प्रथम Medium Select करून काळजीपूर्वक माहिती भरून प्रथम Update करावी. Update केल्यानंतर तपासून भरलेले सर्व कार्यरत शिक्षक माहिती अचूक असल्याची खात्री करून Finalize करावी. त्यानंतर Working Staff Non-Teaching वर Click करून कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारी माहिती भरावी. Update करावी. माहिती अचूक असल्याची खात्री करून नंतरच Finalize करावी काही शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत नसल्याने अशा शाळा शिक्षकेतर माहिती भरत नाहीत. परंतु अशा शाळांनी Non Teaching staff मध्ये शून्य टाकून Update व Finalize करणे आवश्यक आहे याची नोंद घ्यावी. दोन्ही माहिती म्हणजेच Teaching आणि Non Teaching कार्यरत कर्मचारी माहिती भरल्याशिवाय संच मान्यता Generate होत नाही याची सर्व शाळांनी नोंद घ्यावी

Official website -  LINK Also read 

महाराष्ट्र शासन
शिक्षण संचालनालय
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)
महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती इमारत, डोनी बेट मार्ग, पुणे ४११००१

दूरध्वनी क्रमांक 020-26121394/96

ईमेल: doesecondary@gmail.com/doehighersec@gmail.com

क्र. शिसमा / २०२३/टि-८/पुणे/ ५१२६
दिनांक : सप्टेंबर, २०२३

06 OCT 2023

प्रति,
विभागीय शिक्षण उपसंचालक
(सर्व)

विषय :- आधार मिसमैच, आधार अवैध व आधार क्रमांक नसणेबाबत...

संदर्भ :- शिक्षण आयुक्तालयाचे पत्र क्रमांक: आशिका / २०२३ / आढावा बैठक /आस्था-क-१४४/५९७७, दि.२७.०९.२०२३

उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भिय शिक्षण आयुक्तालयाचे पत्रान्वये मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग आयोजित आढावा बैठक दि. १५.०९.२०२३ मध्ये विषयांकित प्रकरणी झालेल्या चर्चेमधील सूचनानुसार विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांनी प्रत्यक तालुक्यातील टॉप १० शाळांची निश्चिती करावी. सदर शाळांना दोन वेळा भेटी देवून पडताळणी करुन शाळेत उपस्थित नसलेले व आधार नसलेले विद्यार्थी वगळणेबाबतची कार्यवाही आपल्यास्तरावरुन करावी. व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दि.१४.१०.२०२३ अखेर शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्या पडताळणीसह सादर करावा. सदर कार्यवाही करतांना विद्यार्थी शाळाबाहय होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.

(दिपक चवणे)
शिक्षण उपसंचालक,
(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)

वरिल पत्र PDF DOWNLOAD करा DOWNLOAD  करण्यासाठी👇

 CLICK HERE

वर टिचकी मारा


CLICK HERE


दिनांक ०७ जून २०२३ 

महाराष्ट्र शासन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय,

महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, डॉ. अॅनी बेझंट मार्ग, पुणे ४११००१

प्रति,

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक)

जिल्हा परिषदा (सर्व )

शिक्षण निरिक्षक, बृहन्मुंबई (सर्व )

(पश्चिम / उत्तर / दक्षिण )

विषय :- शाळेतील दिनांक ३०/११/२०२२ रोजी पटावर असलेल्या परंतु आधार अवैध ठरलेल्या विद्याथ्र्यांची पडताळणी करुन संच मान्यतेसाठी विचारात घेण्याबाबत.

संदर्भ :- १. शासन निर्णय दिनांक ०६/०२/२०२३ व शासन पत्र दिनांक २३/११/२०२२

२. मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांच्या समवेत दिनांक २६/०५/२०२३ रोजी झालेली बैठक

     सरल प्रणालीतर्गत राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑनलाईन पध्दतीने एनआयसी, पुणे यांच्या मार्फत करण्यात येतात. त्यानुसार संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक ०६/०२/२०२३ शासन पत्र दिनांक २३/११/२०२२ मधील तरतुदीनुसार दिनांक ३० / ११ / २०२२ रोजी स्टुडंट पोर्टलवर असलेल्या विद्यार्थ्यापैकी दिनांक १५/०६/ २०२३ अखेर आधार वैध असलेली विद्यार्थी संख्या विचारात घेवून सन २०२२-२३ ची संच मान्यता अंतिम करण्यात येणार आहे.

सध्यस्थितीत किमान ८० टकके विद्यार्थी वैध विचारात घेवून अंतरिम संच मान्यता करण्यात आलेल्या आहेत, शाळांकडून विद्यार्थी वैध करण्याची कार्यवाही योग्य प्रकारे सुरु आहे. पंरतु विद्यार्थ्यांच्या नावातील तफावतीमुळे अथवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव विद्यार्थी अवैध ठरत असतील अथवा कांही विद्यार्थ्याकडे आधार कार्ड उपलब्ध नसतील व या विद्यार्थ्यामुळे शाळेतील सन २०२२-२३ च्या मंजुर पदावर विपरित परिणाम होत असेल तर अशा शाळा तालुक्याचे गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे या प्रकारच्या विद्यार्थ्याच्या नावाच्या यादीसह अर्ज करतील व शाळांच्या बाबतीत संबंधित गटशिक्षणाधिकारी हे अशा विद्यार्थ्यापैकी जे विद्यार्थी वर्गात नियमित उपस्थित असतील तर अशा विद्यार्थ्यांची शिक्षण विस्तार अधिकारी व केंद्र प्रमुख यांच्याकडून याबाबतची योग्य ती खात्री करतील व त्यांच्या पडताळणीमध्ये नियमित असलेले विद्यार्थी संच मान्यतेसाठी विचारात घेतले जातील. विद्यार्थ्याची पडताळणी करताना खालील बाबीची खात्री करावी. (प्रमाणपत्र पडताळणी प्रपत्र १ ते ३ सोबत जोडले आहे.)

१. नाव, लिंग किंवा जन्मतारीख जुळत नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत अशा विद्यार्थ्याची शाळेत असलेली नोंद व विद्यार्थ्याची प्रत्यक्ष शाळेत उपस्थित असल्याची खात्री करुन व सदर विद्यार्थी जवळपासच्या अन्य शाळांमध्ये दाखवले गेले नाहीत याची शाहनिशा करुन असे विद्यार्थी संबंधित शाळेच्या संच मान्यतेकरीता ग्राहय धरण्यात यावेत.

२. ज्या विद्यार्थ्याची आधार क्रमांकासाठी नोंद केली आहे अथवा आधार कार्ड उपलब्ध नाहीत असे विद्याथी संबंधित शाळेत नियमित येत असल्याची व सदर विद्यार्थी जवळपासच्या अन्य शाळांमध्ये दाखल केले नाहीत याची तसेच त्यांचे आधार कार्ड का तयार होवू शकले नाहीत याची शहानिशा करुन असे विद्यार्थी संच मान्यतेत ग्राहय धरण्यात यावेत.

३. शाळेतील विद्यार्थी डुप्लिकेट (Duplicate) असल्याचे स्टुंडट पोर्टलवर दर्शवित असेल तर असा विद्यार्थी नेमका कोणत्या शाळेत शिकत आहे याची क्षेत्रीय यंत्रणेकरुन खात्री करुन योग्य त्या शाळेत सदर विद्यार्थ्याची नोंद करावा.

४. शाळेकडून अर्ज प्राप्त झालेल्या प्रत्येक शाळेत संबंधित शिक्षण विस्तार अधिकारी व केंद्र प्रमुख यांनी समक्ष भेट देवून अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्याची माहिती तपासण्यात यावी व मुख्याध्यापकांनी अर्ज केलेला प्रत्येक विद्यार्थी संच मान्यतेत धरण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही याची खात्री करावी..

५. ज्या शाळांची किमान ९० टक्के विद्यार्थी शाळांनी वैध केलेले आहेत त्याच शाळांतील उर्वरित विद्यार्थ्यांबाबतची त्यांच्या अडचणी लक्षात घेवून पडताळणी करण्यात यावी.

६. आधार इनव्हॅलीड / अनप्रोसेसड / आधार क्रमांक नसलेले विद्यार्थी शाळेत नियमित येत असल्याचे विविध बाबी लक्षात घेवून खात्री पटल्यानंतरच त्यास संच मान्यतेसाठी ग्राहय धरण्यात यावे.

आवश्यक ती पडताळणी केल्यानंतर संबंधित शाळेच्या गटशिक्षणाधिकारी यांच्या लॉगीनवर सदर विद्यार्थ्याना संच मान्यतेसाठी विचारात घेण्याबाबत योग्य तो सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल अथवा सदर अहवालाच्या आधारे सदर विद्यार्थ्यांना विचारात घेवून संच मान्यता सन २०२२-२३ करण्यात येतील..

वर नमुद केल्यानुसार शालेय विद्यार्थ्यापैकी ज्यांचे आधार अवैध ठरलेल्या व आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्याच्या बाबतीत योग्य ती खात्री करुन पढील आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

शरद गोसावी

शिक्षण संचालक

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय,

म. रा. पुणे-१

संपत सूर्यवंशी

शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक

म. रा. पुणे- १

प्रमाणपत्र पडताळणी प्रपत्र १ ते ३ सोबत जोडले आहे. PDF DOWNLOAD करा DOWNLOAD  करण्यासाठी👇

 CLICK HERE

वर टिचकी मारा

 

प्रति,
शिक्षण उपसंचालक
सर्व विभाग

विषय : संच मान्यता 2022-23 चे कामकाज गटशिक्षणाधिकारी यांचेकडून 7 जूलै 23 पर्यंत करून घेणेबाबत

      ज्या शाळांचे आधार Validation हे ९०% पेक्षा जास्त झालेले आहे परंतु  शाळेतील उर्वरित 10%% विद्यार्थी Invalid /Unprocessed मध्ये आहेत काही तांत्रिक कारणास्तव त्या 10% विद्यार्थ्यांची आधार माहिती वैध होत नाहीत असे विद्यार्थी सन २०२२-२३ या वर्षाच्या संच मान्यतेकरीता विचारात घेण्याची सुविधा गटशिक्षणाधिकारी यांच्या लॉगीन मध्ये दिलेली आहे हि सुविधा फक्त 7 जूलै २०२३ पर्यंत उपलब्ध असणार आहे 7 जूलै २०२३ नंतर संच मान्यता ह्या अंतिम केल्या जाणार आहेत त्यामुळे आपल्या विभागातील शाळांचे त्यांच्या १०% आधार *वैध्य न झालेल्या संख्येमुळे त्यांच्या गतवर्षीच्या मंजूर पदामध्ये फरक पडत असेल  तरच* अशा १०% अवैध आधार असलेले विद्यार्थी शाळेत नियमित उपस्थित आहेत व ते इतरत्र कुठे हि प्रवेशित नाहीत याचे पुरावे आपल्या केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी यांच्या मार्फत आपल्या गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयास देऊन असे विद्यार्थी संच मान्यतेस गृहीत धरण्याची प्रक्रिया त्यांच्या लॉगिन मधील संच मान्यता approval 2022-23 टॅब मधून 7 जुलै 2023 पर्यंत पूर्ण करण्यास आपल्या तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकारी यास सूचित करावे संबंधित सुविधेचा लाभ 7 जुलै 2023 पर्यंतच असणार आहे त्यामूळे आपल्या विभागातील गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडून संबंधित कामकाज करून घ्यावे
सोबत गतवर्षीची संच मान्यता प्रत पाहून कामकाज करण्यास सांगावे पद कमी होत असलेल्या शाळेसाठीच सदर सुविधेचा वापर करण्यास सूचित करावे

डॉ. वंदना वाहूळ

शिक्षण उपसंचालक,
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे

सन 2022-23 ची अंतिम फायनलाईज संच मान्यता स्टेटस मुख्याध्यापक लॉगीनवर उपलब्ध झालेली आहे.

वेबसाईट :

CLICK HERE

१५ मे २०२३ ला संचमान्यता होणार अंतीम

सुमोटो जनहित याचिका

 महत्त्वाचे परिपत्रक 

मार्गदर्शक सूचना वाचा किंवा DOWNLOAD करा  

शिक्षण संचालक

(शरद गोसावी) प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, म. रा. पुणे-१


सन २०२२-२३ ची संच मान्यता दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२२ च्या विद्यार्थी संख्येवर करण्याबाबत चे आजचे (दि.२४/११/२०२२ चे अतिशय महत्त्वाचे परिपत्रक 
  मार्गदर्शक सूचना वाचा किंवा DOWNLOAD करा  

For DOWNLOAD 

 

आधार आधारीत संच मान्यता ०४ मार्च २०२२ 
    आधार क्रमांक आधारित संचमान्यता बाबत माननीय शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय पुणे व शिक्षण संचालक प्राथमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र पुणे यांचे दिनांक ०४ मार्च २०२२  चे पत्र आधार क्रमांक आधारित संच मान्यता करणे बाबत

    शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ संचमान्यता आधार क्रमांक आधारे करण्याचे शासनाने संदर्भीय पत्रकान्वये निर्देश दिलेले आहेत त्यानुसार राज्यातील सर्व शाळांनी ची तात्पुरती संचमान्यता दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ चा आधार क्रमांक नोंद असलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे करण्यात आलेली आहे सध्या स्थितीत राज्यात आधार क्रमांक असलेले विद्यार्थी संख्या ८७ टक्के असून १०० % विद्यार्थ्यांची आता प्रमाण वाढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे
आधार आधारीत संच मान्यता ०४ मार्च २०२२ चे पत्र DOWNLOAD करण्यासाठी
 CLICK HERE


विद्यार्थ्यांची आधार क्रमांक घेण्यात होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर आधार क्रमांक नसलेल्या विद्यार्थ्यासाठी पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करणे योग्य होईल

संचमान्यता सुधारित सन २०१४ - १५ पासून प्रलंबित संच मान्यता ऑफलाईन करणे बाबत 

 

 

संचमान्यता सुधारित निकष पटसंख्या निकष व शिक्षक पदे (पटसंखेनुसार) 
Figure Approval / Evaluation / Shalarath 
प्राथमिक उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळा तील शिक्षक संवर्गातील पदासाठी संच मान्यतेची निकष सुधारित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन शिक्षण आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे 13 जुलै 2020 चे परिपत्रक

 

हे ही वाचा 

राज्यातील प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळांचे शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ सुरू करणे बाबत व शिक्षक उपस्थिती बाबत मा शिक्षण संचालक पुणे यांच्या मार्गदर्शक सूचना पाहण्यासाठी या ओळीला टिचकी मारा


अनुदान पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळेतील शिक्षक  शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शालार्थ प्रणालीत समावेश करणे बाबत

कायम शब्द वगळलेल्या घोषित बिनाअनुदानित शाळा तुकड्यांचे मूल्यांकन प्रस्तावाची छाननी तपासणी बाबत


हे ही वाचा 

राज्यातील प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळांचे शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ सुरू करणे बाबत व शिक्षक उपस्थिती बाबत मा शिक्षण संचालक पुणे यांच्या मार्गदर्शक सूचना पाहण्यासाठी या ओळीला टिचकी मारा

Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon