DNYANYATRITANTRASNEHI
PURE EDUCATION NOTHING ELSE Visit our website.

इयत्ता १० वी / इयत्ता १२ वी - उर्दू विज्ञान १ विज्ञान २ गणित १ ( बीजगणित) व इंग्रजी इतिहास व नागरिकशास्त्र भूगोल १२ वी - गणित (उर्दू माध्यम ) उर्दू (विषयातील शंका समाधान ) विषयनिहाय शंका समाधान /मार्गदर्शन


                                       


Live Link 

      दिनांक ०९ मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ता १० वी - विज्ञान १ - उर्दू माध्यम (विषयातील शंका समाधान ) च्या शंका समाधान व आवश्यक मार्गदर्शन सेशन असणार आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना विषयाच्या संबंधित शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन करण्यासाठी दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२१ पासून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे च्या माध्यमातून लाईव्ह सेशन सुरू केले आहे सहभागी विद्यार्थी या सेशनमध्ये दरम्यान स्क्रीन वरील क्रमांकावर / ई-मेलवर तज्ञांना प्रश्न विचारू शकतात तरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना याबाबत अवगत करण्यात यावी दिनांक ०९,मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ता इयत्ता १० वी - विज्ञान १  विषयाच्या शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षण असणार आहे या सेशन मध्ये विद्यार्थ्यांनी विषयाच्या संबंधित शंका तज्ञांना विचाराव्यात विषयासंबंधीचे आपले प्रश्न शंका या hsc@maa.ac.in मेल वर पाठवावेत.                                      

 इयत्ता १० वी - उर्दू (विषयातील शंका समाधान )   विद्यार्थ्यांना Online विषयनिहाय शंका समाधान - Live मार्गदर्शन

Live Link 

      दिनांक ०६ मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ता १० वी - इंग्रजी - उर्दू माध्यम (विषयातील शंका समाधान ) च्या शंका समाधान व आवश्यक मार्गदर्शन सेशन असणार आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना विषयाच्या संबंधित शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन करण्यासाठी दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२१ पासून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे च्या माध्यमातून लाईव्ह सेशन सुरू केले आहे सहभागी विद्यार्थी या सेशनमध्ये दरम्यान स्क्रीन वरील क्रमांकावर / ई-मेलवर तज्ञांना प्रश्न विचारू शकतात तरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना याबाबत अवगत करण्यात यावी दिनांक ०६,मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ता इयत्ता १० वी - इंग्रजी  विषयाच्या शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षण असणार आहे या सेशन मध्ये विद्यार्थ्यांनी विषयाच्या संबंधित शंका तज्ञांना विचाराव्यात विषयासंबंधीचे आपले प्रश्न शंका या hsc@maa.ac.in मेल वर पाठवावेत.

+

              

Live Link 

      दिनांक १० मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ता १० वी - विज्ञान २ - उर्दू माध्यम (विषयातील शंका समाधान ) च्या शंका समाधान व आवश्यक मार्गदर्शन सेशन असणार आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना विषयाच्या संबंधित शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन करण्यासाठी दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२१ पासून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे च्या माध्यमातून लाईव्ह सेशन सुरू केले आहे सहभागी विद्यार्थी या सेशनमध्ये दरम्यान स्क्रीन वरील क्रमांकावर / ई-मेलवर तज्ञांना प्रश्न विचारू शकतात तरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना याबाबत अवगत करण्यात यावी दिनांक १०,मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ता इयत्ता १० वी - विज्ञान २  विषयाच्या शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षण असणार आहे या सेशन मध्ये विद्यार्थ्यांनी विषयाच्या संबंधित शंका तज्ञांना विचाराव्यात विषयासंबंधीचे आपले प्रश्न शंका या hsc@maa.ac.in मेल वर पाठवावेत.

                                        


इयत्ता १२ वी विषयातील शंका समाधान सेशन - उर्दू माध्यम - MATHS

Live Link 

      दिनांक २४ ,मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ता १२ वी - MATHS  (उर्दू माध्यम ) (विषयातील शंका समाधान ) च्या शंका समाधान व आवश्यक मार्गदर्शन सेशन असणार आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना विषयाच्या संबंधित शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन करण्यासाठी दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२१ पासून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे च्या माध्यमातून लाईव्ह सेशन सुरू केले आहे सहभागी विद्यार्थी या सेशनमध्ये दरम्यान स्क्रीन वरील क्रमांकावर / ई-मेलवर तज्ञांना प्रश्न विचारू शकतात तरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना याबाबत अवगत करण्यात यावी दिनांक २४,मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ताइयत्ता १२ वी - गणित (उर्दू माध्यम )विषयाच्या शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षण असणार आहे या सेशन मध्ये विद्यार्थ्यांनी विषयाच्या संबंधित शंका तज्ञांना विचाराव्यात विषयासंबंधीचे आपले प्रश्न शंका या hsc@maa.ac.in मेल वर पाठवावेत.


Recorded Link 

      दिनांक १२,मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ता १० वी - इतिहास व नागरिकशास्त्र (उर्दू माध्यम ) (विषयातील शंका समाधान ) च्या शंका समाधान व आवश्यक मार्गदर्शन सेशन असणार आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना विषयाच्या संबंधित शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन करण्यासाठी दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२१ पासून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे च्या माध्यमातून लाईव्ह सेशन सुरू केले आहे सहभागी विद्यार्थी या सेशनमध्ये दरम्यान स्क्रीन वरील क्रमांकावर / ई-मेलवर तज्ञांना प्रश्न विचारू शकतात तरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना याबाबत अवगत करण्यात यावी दिनांक १२,मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ताइयत्ता १० वी - इतिहास व नागरिकशास्त्र (उर्दू माध्यम )विषयाच्या शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षण असणार आहे या सेशन मध्ये विद्यार्थ्यांनी विषयाच्या संबंधित शंका तज्ञांना विचाराव्यात विषयासंबंधीचे आपले प्रश्न शंका या hsc@maa.ac.in मेल वर पाठवावेत.


Live Link 

      दिनांक ०५ मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ता १० वी - गणित १ ( बीजगणित) - उर्दू माध्यम (विषयातील शंका समाधान ) च्या शंका समाधान व आवश्यक मार्गदर्शन सेशन असणार आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना विषयाच्या संबंधित शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन करण्यासाठी दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२१ पासून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे च्या माध्यमातून लाईव्ह सेशन सुरू केले आहे सहभागी विद्यार्थी या सेशनमध्ये दरम्यान स्क्रीन वरील क्रमांकावर / ई-मेलवर तज्ञांना प्रश्न विचारू शकतात तरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना याबाबत अवगत करण्यात यावी दिनांक ०५,मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ता इयत्ता १० वी - गणित १ ( बीजगणित) विषयाच्या शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षण असणार आहे या सेशन मध्ये विद्यार्थ्यांनी विषयाच्या संबंधित शंका तज्ञांना विचाराव्यात विषयासंबंधीचे आपले प्रश्न शंका या hsc@maa.ac.in मेल वर पाठवावेत.


Recorded  Link 

      दिनांक १२,मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ता १० वी - भूगोल (उर्दू माध्यम ) (विषयातील शंका समाधान ) च्या शंका समाधान व आवश्यक मार्गदर्शन सेशन असणार आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना विषयाच्या संबंधित शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन करण्यासाठी दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२१ पासून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे च्या माध्यमातून लाईव्ह सेशन सुरू केले आहे सहभागी विद्यार्थी या सेशनमध्ये दरम्यान स्क्रीन वरील क्रमांकावर / ई-मेलवर तज्ञांना प्रश्न विचारू शकतात तरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना याबाबत अवगत करण्यात यावी दिनांक १५,मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ताइयत्ता १० वी - भूगोल (उर्दू माध्यम )विषयाच्या शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षण असणार आहे या सेशन मध्ये विद्यार्थ्यांनी विषयाच्या संबंधित शंका तज्ञांना विचाराव्यात विषयासंबंधीचे आपले प्रश्न शंका या hsc@maa.ac.in मेल वर पाठवावेत.


इयत्ता १२ वी-   ENGLISH उर्दू माध्यम विशेष सत्र

इयत्ता १२ वी विषयातील शंका समाधान सेशन - उर्दू माध्यम -ENGLISH

Recorded Link 

      दिनांक २३ मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता  इयत्ता १२ वी - उर्दू माध्यम ENGLISH च्या शंका समाधान व आवश्यक मार्गदर्शन सेशन असणार आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना विषयाच्या संबंधित शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन करण्यासाठी दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२१ पासून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे च्या माध्यमातून लाईव्ह सेशन सुरू केले आहे सहभागी विद्यार्थी या सेशनमध्ये दरम्यान स्क्रीन वरील क्रमांकावर / ई-मेलवर तज्ञांना प्रश्न विचारू शकतात तरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना याबाबत अवगत करण्यात यावी दिनांक २२,मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ता १२ वी -  ENGLISH उर्दू माध्यम विषयाच्या शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षण असणार आहे या सेशन मध्ये विद्यार्थ्यांनी विषयाच्या संबंधित शंका तज्ञांना विचाराव्यात विषयासंबंधीचे आपले प्रश्न शंका या hsc@maa.ac.in मेल वर पाठवावेत.इयत्ता १० वी - उर्दू माध्यम विशेष सत्र (विषयातील शंका समाधान )    

Recorded Link 

      दिनांक १७ मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ता १० वी - इयत्ता १० वी - उर्दू माध्यम विशेष सत्र च्या शंका समाधान व आवश्यक मार्गदर्शन सेशन असणार आहे. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना विषयाच्या संबंधित शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन करण्यासाठी दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२१ पासून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे च्या माध्यमातून लाईव्ह सेशन सुरू केले आहे सहभागी विद्यार्थी या सेशनमध्ये दरम्यान स्क्रीन वरील क्रमांकावर / ई-मेलवर तज्ञांना प्रश्न विचारू शकतात तरी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना याबाबत अवगत करण्यात यावी दिनांक १७,मार्च २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता इयत्ता १० वी - उर्दू माध्यम विशेष सत्र  विषयाच्या शंकासमाधान व आवश्यक मार्गदर्शन शिक्षण असणार आहे या सेशन मध्ये विद्यार्थ्यांनी विषयाच्या संबंधित शंका तज्ञांना विचाराव्यात विषयासंबंधीचे आपले प्रश्न शंका या hsc@maa.ac.in मेल वर पाठवावेत. 
Previous
Next Post »

Please do not enter any spam link in the comment box. ConversionConversion EmoticonEmoticon